Företaget

Om Arvidsson Revision AB

Sedan starten 1992 har Arvidsson Revision AB erbjudit ett stort utbud av tjänster inom ekonomiområdet till de flesta typer av företag och organisationer.

Den vanligaste kunden är ett småföretag eller ett medelstort företag.

Vi arbetar lokalt i Varaområdet och våra kunder finns huvudsakligen inom ett avstånd på ca fem mil. Ny teknik och molntjänster har möjliggjort för oss att ha kunder på andra platser i Sverige.
Vi erbjuder revision och tjänster inom ekonomiområdet till små- och medelstora företag.
Vi vill ha en god kvalitet på de arbeten som utförs.
Vi anser att kompetensutveckling är viktigt och en förutsättning för att vi ska kunna ge våra kunder den service vi vill erbjuda. 

GDPR / Personuppgiftspolicy

Arvidsson Revision AB och dataskyddsförordningen

Vi har ett nytt och mer stärkt personuppgiftsskydd i och med att personuppgiftslagen (PUL) ersätts med dataskyddsförordningen (GDPR), ett EU-direktiv. Förordningen liknar till stor del den nuvarande men det har framförallt tillkommit regler om hur alla företag och organisationer ska behandla personuppgifter. Det är med det som bakgrund vi vill informera er om hur vi på Arvidsson Revision AB behandlar personuppgifter.

Allmänt
Vi behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster du har hos oss. Du som kund ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Som byrå värnar vi om din personliga integritet och vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd.

Vår personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och beskriver också dina rättigheter.

Personuppgift och behandling av personuppgift
Som personuppgift räknas varje upplysning som identifierar en fysisk person, t.ex. kontaktuppgifter, personnummer, organisationsnummer för enskild firma, fastighetsbeteckning, kundnummer, kontonummer och foton där personen går att känna igen.

Personuppgifter rör bara fysiska personer som är i livet. En juridisk person med ett organisationsnummer inte är en personuppgift. Däremot är uppgifter om anställda eller t.ex. styrelseledamöter personuppgifter.

Med behandling avses hur vi på Arvidsson Revision AB hanterar personuppgifter på papper, digitalt, manuellt eller automatiserat. Vanliga s.k. behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Det är Björn Arvidsson Revision AB, 556560-7321 som är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Personuppgifter vi samlar in och på vilket sätt vi gör det
De personuppgifter vi behandlar har du normalt själv lämnat i samband med att du använder våra tjänster.

Uppgifterna är direkt kopplade till den tjänst eller tjänster du använder och kan innehålla namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, fastighetsbeteckning och organisationsnummer för enskild firma. Det kan också vara information om vilka tjänster du har hos oss, användar-id och lösenord.

Vi kan också ha hämtat uppgifter från publika databaser och myndigheter som t ex personnummer, adress, fastighetsbeteckningar och betalningsanmärkningar.

Har du haft kontakt med oss i andra sammanhang genom att söka jobb, ställa frågor utan att vara kund, begärt offerter har vi endast den information du lämnat vid det tillfället.

Har du tagit kontakt via får hemsida är det endast den information som lämnas där vi använder.

Behandling av personuppgifter på Arvidsson Revision AB
Arvidsson Revision AB behandlar personuppgifter för att kunna administrera det kundförhållande vi har till dig. Det finns olika s.k. rättsliga grunder att ta hänsyn till för att behandlingen ska vara laglig.

1 Fullgörande av avtal: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja avtalet vi har med dig.

2 Rättslig förpliktelse: Behandlingen ska vara nödvändig för att fullgöra en för Arvidsson Revision AB rättslig förpliktelse.

3 Berättigat intresse: Behandlingen av dina personuppgifter får göras efter en intresseavvägning
mellan Arvidsson Revision ABs berättigade intresse och din integritet.

4 Samtycke: Behandling av dina personuppgifter får göras om du har lämnat ditt samtycke till just
den behandlingen.

Nedan listas ett antal exempel på ändamålet för behandling av dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta

Tillhandahållande av tjänster
Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund eller användare
• för att utföra våra tjänster i enlighet med ditt avtal
• för att ta betalt för de tjänster du använder
• för att hantera dina fakturor och betalningar
• för kreditupplysningsändamål
• för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter
• för att hantera klagomål och reklamationer

Rättslig grund: fullgörande av avtal

Annan kommunikation om tjänster och marknadsföring
När vi skickar information om vår verksamhet eller våra tjänster eller har annan kontakt med dig behandlar vi också personuppgifter. Det kan vara kontakt genom brev, telefon, sms eller e-post.

Rättslig grund: berättigat intresse eller samtycke.

Utveckling av tjänster
För att utveckla våra tjänster och vår verksamhet kan vi behöva behandla personuppgifter, t.ex. för att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund: berättigat intresse eller samtycke

Informations- och datasäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster
För att tillgodose säkerheten i våra tjänster och för att upptäcka eller förhindra olaglig användning som strider mot villkor i avtal behandlar vi personuppgifter. Vi behandlar också dessa uppgifter för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker etc.

Rättslig grund: fullgörande av avtal eller rättslig förpliktelse.

Efterlevnad av lagar
För att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter behandlar vi personuppgifter.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse

Lagring av personuppgifter och tid
Arvidsson Revision AB sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Vissa personuppgifter slängs direkt, andra sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. När tiden för hur länge vi sparar uppgifterna har löpt ut bränns eller raderas de så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Exempel på lagringstid

Kunddata
Vi sparar personuppgifter med koppling till våra kunduppdrag som längst i tio år efter avslutat ärende.

Vem vi kan komma att dela dina personuppgifter med

Personuppgiftsbiträden
För att kunna tillhandahålla våra tjänster är det i vissa fall nödvändigt för oss att delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Vi har t.ex. personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1 Betallösningar (främst banker).
2 IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

Delning av uppgifter med personuppgiftsbiträden sker endast för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt vårt avtal med dig. Genom avtal med våra personuppgiftsbiträden garanterar de säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Myndigheter och företag som är självständigt personuppgiftsansvariga
Dina personuppgifter delas med vissa myndigheter och företag som själva är personuppgiftsansvariga. Det innebär att det inte är Arvidsson Revision AB som styr hur informationen som lämnas till företaget eller myndigheten ska behandlas. Det gäller främst statliga myndigheter som skatteverket eller andra myndigheter som vi är skyldiga att dela uppgifter med enligt lag eller vid misstanke om brott.

Det är den myndighet eller företag som är självständigt personuppgiftsansvarig som ansvarar för den myndigheten eller det företagets dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.

Hur skyddas dina personuppgifter av oss?
För att skydda din integritet har endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter rätt att få tillgång till uppgifterna. Vi arbetar med tekniska åtgärder i våra IT-system och med organisatoriska rutiner.

Dina rättigheter

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter, varför de behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av dem och vilka konsekvenser behandlingen får.

Tillgång till dina personuppgifter
Du kan alltid kontakta oss och att begära att få ett s.k registerutdrag.
Begäran ska göras skriftligt, undertecknas av dig och innehålla uppgift om namn, adress, kundnummer och personnummer. Skicka begäran till oss via brev eller e-post.

Begära rättelse
Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, har du rätt att begära att uppgiften rättas. Ring eller skicka e-post till oss om vad du vill rätta.

Återkalla samtycke med framtida verkan
I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen fortsättningsvis.

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål
Vill du inte att vi kontaktar dig för att marknadsföra våra tjänster och vår verksamhet kan du när som helst kontakta oss och berätta det. Det ska klart och tydligt framgå vem du är (namn, kundnummer, adress) och att du inte vill ha den typen av marknadsföring.

Du återkallar samtycken och säger nej till direktmarknadsföring genom att ringa, skicka e-post eller brev. Det ska klart och tydligt framgå av återkallandet vem du är (namn, kundnummer, adress) och vad det återkallade samtycket avser.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse
Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Kom ihåg att vi behöver dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster till dig. Du är dock inte skyldig att lämna personuppgifter till oss. Om du väljer att inte göra det är det inte självklart att vi kan tillhandahålla alla våra produkter och tjänster till dig.

Radering
Som kund har du rätt att få personuppgifter raderade om någon av följande förutsättningar gäller:
•Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
•Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar detta.
•Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
•Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
•Om personuppgifter inte har behandlats enligt regleringen.
•Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om personuppgifter raderas, underrättar vi dem som vi har lämnat ut personuppgifter om dig till, om att radering har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut.

Ring eller e-posta oss om du vill begära rättelse eller ändring av personuppgifter.

Begränsning av behandling
Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet
Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast de fall då du har lämnat ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av berättigat intresse eller skyldighet enligt lag.

Klagomål

Anmälan av överträdelse
Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Skadestånd
Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss och innehålla uppgift om fullständigt namn, personnummer, kundnummer och adress och skickas till oss via brev eller e-post.

Kontaktuppgifter

Björn Arvidsson Revision AB
Torggatan 5
534 31 VARA
0512-19910

e-post: info@arvidssonrevision.se

Vi är anslutna till:

Kontakt

Telefon

0512-199 10

E-post:

info@arvidssonrevision.se